På Stavnsholtskolen har vi en gruppeordning/specialklasserække med ca. 45 elever fordelt på seks klasser. Tilbuddet er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne kan samtidig have motoriske problemer, talevanskeligheder eller lignende problemstillinger.

Gruppeordning/specialklasserække er placeret parallelt med de alderssvarende almenklasser med henblik på et tæt samarbejde med disse om et fagligt fællesskab, både klassevis og for den enkelte elev. Gruppeordning/specialklasserække deltager i alle fællesarrangementer på skolen, såsom afdelingsarrangementer, featureuger og fastelavn. Gruppeordnings/specialklasseeleverne er repræsenteret i elevråd og andre steder, hvor elever og skole diskuterer skolens hverdag og udvikling.

Gruppeordningen på Stavnsholtskolen
 • Målgruppe

  Specialklasserne er et tilbud til elever fra 0-9 klasse, hvis kognitive kompetencer ikke er alderssvarende. Eleverne kan samtidig have andre udfordringer f.eks. motoriske vanskeligheder, sprogvanskeligheder og sociale og psykiske udfordringer.

  Det karakteriserer målgruppen, at eleverne har brug for en anden tilgang til læring.

 • Information om gruppeordningen og uddannelse

  Specialklasserne er en del af Stavnsholtskolens ressourcecenter, men er et selvstændigt tilbud.

  Antallet af elever i specialklasser varierer afhængigt af antallet af visiterede elever. Klasserne vil derfor ofte indeholde op til 3 klassetrin.

  Det er primært lærere med specialpædagogiske kompetencer der er tilknyttet klasserne. På 0., 1., 2. og 3. klassetrin er der også tilknyttet FFO-pædagoger til klassen. Desuden er der i de to første skoleår tilknyttet en børnehaveklasseleder.

  En af kommunens psykologer er fast tilknyttet specialklasserne. Psykologen står for udarbejdelse af den årlige PPV på eleverne og supervision af medarbejderne.

  Herudover kan vi bl.a. få støtte fra talepædagog, fysioterapeut og pædagogisk vejleder.

  Vi har desuden et tæt samarbejde med UU-vejleder, i forbindelse med praktikforløb og udarbejdelse af udskolingsplan for den enkelte elev.

  UU-vejleder

  UU-vejleder træffes på skolen torsdage kl. 9-14
  Uddannelsesvejleder Lena Schlünsen
  Tlf: 72 16 58 21
  Mail: lsch@furesoe.dk

 • Fritid

  Hvis eleverne går i skole, kan de fra 0-3 klasse gå på Stavnsholtskolens FFO, der hedder Raketten. Eleverne indgår på lige fod med eleverne fra almenklasserne. Raketten har ansat specialpædagoger for at støtte inklusion af eleverne.

  Fra maj måned i 3. klasse kan eleverne starte i klub. Stavnsholtskolen har et særligt samarbejde med Furesøgård. En pædagog er tilknyttet både skole og klub og kan således medvirke til at sikre en god overgang til klub ved skoledagens slutning.

  Skole, FFO og klub holder skole/hjem samtaler sammen, og de er fælles om de årlige konferencer i efteråret.

 • Pædagogik

  Undervisningen i specialklasserne tilrettelægges individuelt og tager sigte på at støtte elevernes udvikling fagligt, personligt og socialt.

  Udgangspunktet er elevplanerne, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer og kompetencer. Planerne evalueres løbende og tages desuden op til konference om efteråret med deltagelse af forældre, lærere/pædagoger, psykolog og andre relevante fagpersoner.

  Undervisningen og andre pædagogiske aktiviteter varetages af et mindre og gennemgående team af lærere og pædagoger. Det giver mere ro og et større fokus på hver enkelt elev.

  Specialklasserne vil ofte indeholde elever, der er på forskellige klassetrin. Der kan være op til 3 klassetrin repræsenteret i en klasse. Klasserne sammensættes så eleverne alders-og udviklingsmæssigt passer sammen.

  Det tilstræbes at eleverne deltager i almenområdets undervisning i det omfang det er hensigtsmæssigt. Det vil ofte primært være i forbindelse med de praktisk musiske fag. Klasserne er fysisk placeret blandt almenklasserne for at understøtte inklusion i hverdagen.

  Specialklasserne deltager i alle fællesarrangementer på skolen, såsom afdelingsarrangementer, featureuger og fastelavn!

  Specialklasseeleverne er repræsenteret i elevråd og andre steder, hvor elever og skole diskuterer skolens hverdag og udvikling.

  Forældresamarbejde

  Der er tæt samarbejde mellem skole/FFO og hjem. Samarbejdet er organiseret omkring 5 faste møder, men derudover er der løbende dialog med forældrene i det omfang, der er behov for det.

  I staten af skoleåret afholdes et orienterende møde med klassens forældre med henblik på at styrke samarbejdet mellem forældre og skole og mellem forældrene indbyrdes. I efteråret afholdes konference, hvor elevens faglige, personlige og sociale status afdækkes og planerne for den videre undervisning aftales. Til foråret afholdes skolehjemsamtaler og derudover afholdes 2 skolehjemarrangementer, hvor eleverne fremlægger resultater af deres undervisningsforløb.   

 • Pjece

Afdelingsleder for Ressourcecenteret

Cecilia Lucia Fava

cfa3@furesoe.dk

Tlf: 72 16 39 67

 

Mere om særlige indsatser i skolen

Hvis dit barn ikke trives i skolen, kan du læse mere om de indsatser, der kan iværksættes på Furesø Kommunes hjemmeside

Del: